O nás

Historie 1991–2017 MEROS, spol. s r.o. se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm

Metrologie má v Rožnově pod Radhoštěm dlouholetou tradici. V koncernovém podniku TESLA Rožnov bylo první metrologické středisko založeno v roce 1965 a zajišťovalo metrologické služby pro celý koncern TESLA Rožnov. Kalibrace byly prováděny v oborech elektrické veličiny, frekvence, čas, teplota, tlak včetně vakua, délka a hmotnost.

Po rozdělení koncernového podniku na akciové společnosti v roce 1990 bylo metrologické středisko přiřazeno do TESLA SEZAM a.s. předchůdce současné společnosti ON Semiconductor, která je dnes významným a úspěšným zaměstnavatelem v regionu. V roce 1990  byla středisku kalibrační služby TESLA SEZAM na základě posouzení Československého metrologického ústavu Federálním úřadem pro metrologii  přidělena úřední značka C/117/74 pro kalibrace elektrických veličin frekvence, času, tlaku, teploty, délky a hmotnosti. Tato značka později přešla na společnost MEROS, spol. s r.o..

TESLA SEZAM a.s. se v 90. letech potýkala s existenčními problémy a z rozhodnutí jejího tehdejšího vedení se připravila likvidace metrologického střediska. Po dohodě s vedením akciové společnosti předložili tehdejší pracovníci metrologického střediska návrh na vznik společnosti s ručením omezeným, která by v činnosti metrologického střediska pokračovala. Odtud MEROSMEtrologické ROžnovské Středisko.

Společnost MEROS, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 s cílem převzít podnikovou metrologii TESLA SEZAM a.s., která vznikla po rozdělení koncernového podniku TESLA Rožnov. Společnost založilo deset společníků a měla ve svých začátcích 9 zaměstnanců z řad bývalých zaměstnanců střediska kalibrační služby koncernu TESLA Rožnov. Z vkladů společníků byly od TESLY SEZAM a.s. zakoupeny nebo   pronajaty  přístroje potřebné pro kalibrace a  prostory. Dne 1.března 1992 MEROS, spol. s r.o. jako samostatná kalibrační laboratoř začala kalibrovat první přístroje.

S časem postupně  rostl tým našich kalibračních techniků, bylo nutné rozšířit prostory laboratoří, zlepšovaly se podmínky pro kalibrace ať už nákupem nových etalonů nebo zlepšením podmínek v laboratořích. Požádali jsme o akreditaci, kterou dosud držíme . Obory ve  kterých jsme  akreditováni jsme postupně rozšiřovali a také zlepšovali naše nejlepší měřicí schopnosti. V roce 1995 jsme měli již 20 zaměstnanců, kromě kalibrací a ověřování měřidel jsme zajišťovali i opravy a v omezené míře i prodej měřidel. Společnost se díky píli, usilovné snaze a technickému potenciálu vedení společnosti stabilizovala a zaujala na trhu významné postavení v oboru poskytování metrologických služeb. V rámci rozšiřování našich měřících schopností jsme požádali o posouzení schopností laboratoře a na základě rozhodnutí ÚNMZ (Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ) se v prosinci 1992 rozšířila společnost MEROS o Státní metrologické středisko pro ověřování stanovených měřidel ( autorizace pro ověřování kalorimetrických počitadel, párů teplotních čidel a lékařských tonometrů ).

Původní organizační schéma Střediska kalibrační služby MEROS ( rok 1991, 9 zaměstnanců )

Vedoucí střediska, jednatel: ing. Karel Hyánek

Vedoucí  laboratoře elektro, manažer jakosti, jednatel: ing. Oldřich zakopal

Kalibrační technici elektro, frekvence a čas: Petřek  Bohumil,  Šedina Jaroslav, Korytářová Marta

Vedoucí oddělení fyzikálních veličin, kalibrace měřidel tlaku: Josef Poruba

Kalibrační technici délka: Jiřina Sehnalová

Kalibrační technici teplota: Zdenka Fojtášková

Servisní technik: František Mička

Rok 2017 významný rok pro MEROS, spol. s r.o., stěhujeme se do vlastní laboratoře v Zubří 

Společnost MEROS se v červenci 2017 přestěhovala do nově vybudované laboratoře v Zubří vzdálené 4 km od Rožnova p. R., kde působila 25. let v pronajatých prostorách bývalého průmyslového areálu koncernu TESLA Rožnov. Stavitelský potenciál a elán vedoucí laboratoře paní Andrey Volejníkové zkusit vybudovat vlastní laboratoř a mít tak jistotu vlastního zázemí a prostor pro další rozvoj laboratoře vyšel. Zamáčkli jsme slzu, sbalili kufry a že jich bylo, rozloučili se s Rožnovem a pod taktovkou technického vedoucího laboratoře pana Karla Hyánka jsme celou laboratoř přestěhovali do Zubří. Po úspěšném auditu na nové podmínky prostředí Českého institutu pro akreditaci o.p.s. jsme opět po týdnu nutné odstávky začali kalibrovat a ověřovat. Věříme, že díky této pro nás významné změně budeme schopni i nadále poskytovat našim zákazníkům metrologické služby na vysoké technické úrovni. Společnost dnes zaměstnává 24 zaměstnanců. Je dlouholetým členem Českého kalibračního sdružení. Členové vedení společnosti jsou členy České metrologické společnosti. Našim dlouhodobým cílem je Vaše spokojenost.

2019 organizační schéma společnosti MEROS, spol. s r.o. ( 24 zaměstnanců )

Vedoucí kalibrační laboratoře, jednatelka: Bc. Andrea Volejníková

Technický vedoucí laboratoře, vedoucí  oddělení elektro I. a fyziky, jednatel: Karel Hyánek

Vedoucí oddělení elektro II.: Libor Červenka

Vedoucí oddělení osvětlenosti: Martin Křenek

Vedoucí AMS: Radek Dopater

Manažer kvality kalibrační laboratoře a AMS: ing. Vlasta Rohaľová

Ekonom, fakturace: Hana Bůžková, Bc. Renata Hyánková

Příjem a výdej měřidel: Lenka Fojtášková, Jana Slováková, Simona Dufková DiS.

Kalibrační technici oddělení elektro, frekvence, čas, otáčky: Karel Hyánek, Jozef Dopater, Karel Bok, Přemysl Jurča, Martin Křenek, Libor Červenka, Karel Hyánek ml.

Kalibrační technici oddělení fyziky: Ing. Ivana Punčochářová, Hana Bilová, Petra Křenková, Radek Dopater, Ing. Zbyněk Rohan, Radim Káňa, Marián Křenek

Kalibrační technici oddělení osvětlenosti ( nový obor akreditován 8.7.2019 ): Martin Křenek

Všichni naši kalibrační technici mají osvědčení Českého metrologického institutu na provádění kalibrací. Pravidelně se zúčastňují školení pořádaných Českým metrologickým institutem, Českým kalibračním sdružením, Ćeskou metrologickou společností nebo výrobci měřidel. Další školení probíhají přímo ve firmě. Vedení společnosti dbá na neustálé zvyšování kvalifikace.  

V rámci reakreditace v červenci 2019 jsme rozšířili náš rozsah měření o akreditovanou kalibraci luxmetrů, měřických pásem a kalibraci teplot v rozsahu od -80°C do +1300°C.

Na podzim roku 2021 nás opustili naši dlouholetí kolegové pan Jozef Dopater a Přemek Jurča, kteří se vydali na soukromou dráhu. A jak to tak už v životě bývá, náš tým se rozrostl o nové posily pány Lukáše Gazdu, Jakuba Krupu a Jiřího Fuska, kteří nastoupili na podzim 2021 na pozici kalibrační technik oddělení elektro. V létě 2022 nás opustil Karel Bok a přivítali jsme nového kolegu Aleše Kroupu. Doufejme, že tímto nám zemětřesení na elektru končí a opět nastanou klidné časy.