Stanovená měřidla

Ověřujeme: lékařské digitální, rtuťové a deformační tonometry pro měření tlaku krve.

Rozsah autorizace je platný pro ověřování lékařských tonometrů ( položka č. 2.3.2. příloh vyhlášky MPO č. 345/2002 Sb. v platném znění ) a je zapsán v Podmínkách autorizace, vydaných jako příloha Rozhodnutí o autorizaci. Úroveň metrologického a technického vybavení a prověření kvalifikace odpovědných zaměstnanců je doložena Osvědčením o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel. 

Autorizované metrologické středisko, úřední značka K 70 bylo autorizováno Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ( ÚNMZ ) podle § 16 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro ověřování stanovených měřidel. Držitelem autorizace jsme od roku 1992.