Kalibrace a ověření

Kalibrační laboratoř č. 2249

Naše kalibrační laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.
Zajišťujeme akreditovanou kalibraci přístrojů, měřidel a zařízení v rozsahu uvedeném v Osvědčení o akreditaci a jeho Příloze dokládající naši odbornou způsobilost.

Náš tým kalibračních techniků provádí akreditované kalibrace nejen v naší laboratoři v Zubří, ale jsme rovněž akreditovaní k provádění kalibrací měřidel elektrických veličin, frekvence, času, otáček, teploty, relativní vlhkosti a tlaku přímo v provozu u zákazníka. Kalibraci měřidel délky a luxmetrů provádíme pouze u nás v laboratoři.

Základním účelem kalibrace je vytvoření metrologické návaznosti údajů měřicích přístrojů na etalony vyšších řádů. Kalibrace všech měřidel je prováděna ve smyslu zákona o metrologii č.505/90 Sb. v platném znění.

Autorizované metrologické středisko K 70

Autorizované metrologické středisko, úřední značka K 70 - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ( ÚNMZ ) autorizoval  podle § 16 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, MEROS, spol. s r.o. pro ověřování stanovených měřidel.

Rozsah autorizace je platný pro ověřování lékařských tonometrů ( položka č. 2.3.2. příloh vyhlášky MPO č. 345/2002 Sb. v platném znění ) a je zapsán v Podmínkách autorizace, vydaných jako příloha Rozhodnutí o autorizaci. Úroveň metrologického a technického vybavení a prověření kvalifikace odpovědných zaměstnanců je doložena Osvědčením o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel. 

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.